منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی موضوع تلاش و کسب موفقیت مدیر

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

پیشنهادات ارزشیابی برای زندگی مشترک با هم اتاقی ها

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دانش آموز پرخاشگر

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحان

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حسابداري صنعتي بهاي تمام شده

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای

مقاله حسابداری پیمانکاری

مقاله حسابداری پیمانکاری

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله حقوق و دستمزد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات  فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله توليد پسته در ايران، مشكلات فروش وراهكارهاي توسعه صاد

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 36     کد محصول :4902      حجم فایل:32,88 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكيده:

در دنياي واقعي واحدهاي بازرگاني تحت شرايط عدم اطمينان فعاليت مي كنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضاي واحد توليدي از اهميت اساسي برخوردار است ، بدين منظور در اين تحقيق پس از مطالعه مباني نظري و تئوريك مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا پرداخته مي شود و در نهايت به استراتژي لازم جهت برنامه ريزي توليد و توسعه محصول و ساير شرايط اشاره مي گردد.و به اين نتيجه دست پيدا مي كنيم كه با توجه به مشكلات مشاهده شده در بنگاههاي اقتصادي مي توان به فقدان چهارچوب علمي و نظري، در واحدهاي اقتصادي در اقتصاد ايران اشاره نمود كه باعث به هدر رفتن بسياري از منابع اقتصادي   مي گردد.و اينجاست كه اقتصاد مديريت به عنوان شاخه اي از علم اقتصاد مديريت به تصميم گيري واحدهاي اقتصادي كمك مي كند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خويش سوق مي دهد.

مقدمه:

با توجه به اينكه نظرية اقتصادي اصول مهمي را براي عمليات تجاري دربر دارد و كاربرد آن در مسايل بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است ابتدا مبناي نظري و تئوريك مربوط به تقاضا را از كتب مربوط به اين زمينه را مطالعه نموده و ملاحظه كرديم كه تابع تقاضا براي يك بنگاه ، تابعي است از متغير هاي قيمت ، تبليغات ، درآمد مصرف كننده ، ترجيحات و سليقه مصرف و غيره.

و سپس با توجه به مبناي تئوريك نظري و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا براي بنگاه پرداخته مي شود.و سپس استراتژي لازم براي برنامه ريزي توليد ، توسعة محصول جديد، سرمايه گذاري و ساير شرايط كه تصميم گيرنده در بلند مدت دارد ، اشاره مي نماييم.

 

عنوان: تقاضا

بخش اول: نظرية كردار مصرف كننده و تقاضا

 

1- نظرية مطلوبيت و رجحان

مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.

بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:

الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد

ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد

ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد

 

نظرية رجحان مصرف كننده

واحد مصرف كننده بمنظور رسيدن به هدف خود (كه همان حداكثر كردن رضايت يا مطلوبيت با توجه به سطح درآمدي است)، بايد قادر به طبقه بندي سبدهاي مختلف كالا باشد.يعني مصرف كننده بايد بتواند سبدهاي مختلف كالا را با هم مقايسه و در بين آنها ترجيحات خود را مشخص كند.

 

مطلوبيت در رجحان

آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است آن است كه منعكس كنندة ترتيب مرتبه اي سبد هاي مختلف كالا بنحوي باشد كه مورد نظر مصرف كننده است.آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است اين است كه اندازه گيري مطلوبيت حاصل از سبدهاي كالا را نه عددي بلكه رتبه اي انجام دهد.

منحني بي تفاوتي

منحني بي تفاوتي مكان هندسي نقاطي (يا سبدهاي كالاهايي) است كه مصرف كننده نسبت به آنها بي تفاوت است. هر نقطه روي منحني بي تفاوتي نظير هر نقطة ديگري بر روي همان منحني مطلوبيت كل يكساني ايجاد مي كند.

 

 

 

 

 

 

شكل: منحني هاي بي تفاوتي

 

نرخ نهايي جانشيني

نرخ نهايي جانشيني   Xبه جاي Y ، معياري است براي سنجش تعداد واحدهاي از دست رفته Yبمنظور بدست آوردن يك واحد اضافي از X   بطوري كه سطح رضايت مصرف كننده ثابت باقي بماند.

تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده

الف) مدل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده ، يك مدل توضيحي رفتار مصرف كننده نيست.دليل آنكه مردم خريد مي كنند و نسبت به تغييرات متغيرهاي اقتصادي عمل و عكس العمل نشان مي دهند ارتباط عميقي با خصوصيات رواني آنها دارد. مدل منحني بي تفاوتي يك مدل پيش بيني رفتار مصرف كننده است.

تعريف: مطلوبيت يك رضايت مندي رواني ، يا احساس رضايت مندي است كه مصرف كننده از مصرف كالا ها و خدمات بدست مي آورد.مطلوبيت يك كالا برابر با تغيير در كل مطلوبيت ناشي از تغيير در مصرف يك كالا به اندازة يك واحد مي باشد.

ترجيح و بي تفاوتي: نظر به اينكه مي شود مصرف كننده در جستجوي حداكثر مطلوبيت باشد ، آنها تركيب كالاها و خدماتي كه مطلوبيت كل بيشتري نسبت به تركيباتي كه مطلوبيت كل كمتري دارند، انتخاب مي كنند. آنها بين تركيباتي كه مطلوبيت كل يكساني دارند بي تفاوتند.

 

2-نظرية جديد كردار مصرف كننده

الف) خط بودجه:

خط بودجه، مكان هندسي سبدهايي از كالاست كه اگر تمامي درآمد پولي صرف شود، مي توان خريداري كرد. شيب آن برابر است با نسبت قيمتها با علامت منفي.

بخشی از فهرست مطالب مقاله مطلوبیت و رجحان
 
– مقدمه6
2- نظرية رجحان مصرف كننده                     7
3- مطلوبيت ورجحان8
4- منحني بي تفاوتي 8
5- نرخ نهايي جانشيني            8
6- تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده  9 
7- ترجيح و بي تفاوتي             9
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
1- خط بودجه  9
2-منحني درآمد ـ مصرف11
3-منحني انگل12
4-منحني قيمت ـ مصرف12
5-منحني تقاضا12
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
1-مقدمه13
2-اثر جانشيني و اثر درآمدي13
3-اثر درآمدي در حالت كالاي نرمال و كالاي پست13
4-كشش متقاطع 15
5-كاربرد تحليل منحني بي تفاوتي: انتخاب بين استراحت و درآمد15
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار 
1-انتقال از تقاضاي انفرادي به تقاضاي بازار 15
2-تعيين كننده هاي تقاضا16
3-تعيين تقاضاي بازار 17
4-منحني تقاضا براي يك بنگاه در وضعيت رقابت كامل17
بخش پنجم  
1-اثر قيمت و قانون تقاضا19
2-اثر تغييرات درآمد مصرف كننده20
3-تغيير در سليقه و ترجيح مصرف كننده20
4-روش خصوصيات در انتخاب مصرف كننده20
5-محدوديت بودجه و مرز كارايي-تغيير در قيمت و قانون تقاضا22
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
1-مقدمه          22
2-تابع و منحني تقاضا          23
3-متغير هاي مستقل در تابع تقاضا               23     
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  مقاله در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  پروژه دانشجویی در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  تحقیق دانشجویی در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  مقاله دانشجویی در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  پروژه دانشجویی درباره مطلوبیت و رجحان اقتصادی  تحقیق درباره مطلوبیت و رجحان اقتصادی  مقاله درباره مطلوبیت و رجحان اقتصادی  تحقیقات دانش آموزی در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  مقالات دانش آموزی در مورد مطلوبیت و رجحان اقتصادی  رجحان  رجحان محتوا بر شکل  رجحان المعية  رجحان محتوا بر شکل در حسابداری  رجحان و برتری  رجحان المعية على العطف  رجحان نقدینگی  رجحان بیان شده  رجحان محتوا بر شكل  رجحان زمانی  رجحان محتوا بر شکل چیست  رجحان محتوا بر شکل یعنی چه؟  اصل رجحان محتوا بر شکل در حسابداری  اصل رجحان محتوا بر شکل  مفهوم رجحان محتوا بر شکل  تعریف رجحان محتوا بر شکل  مثال رجحان محتوا بر شکل  مثال رجحان محتوا بر شکل در حسابداری  رجحان المعية مع جواز العطف  رجحان و برتری در جدول  رجحان و برتري  رجحان نقدینگی چیست  نظریه رجحان نقدینگی  تئوری رجحان نقدینگی  تعریف رجحان نقدینگی  تابع رجحان نقدینگی  رجحان زمانی مصرف کننده  نرخ رجحان زمانی  نرخ رجحان زمانی چیست  نظریه رجحان زمانی بهره  مقاله مطلوبیت  مقاله تابع مطلوبیت  مطلوبیت نهایی  مطلوبیت نهایی در اقتصاد  مطلوبیت نهایی درآمد  مطلوبیت نهایی اقتصاد خرد  مطلوبیت نهایی سرمایه  مطلوبیت نهایی پول  مطلوبیت نهایی ثروت  مطلوبیت نهایی در اقتصاد خرد  مطلوبيت نهايي نزولي  کاهش مطلوبیت نهایی  مطلوبیت در اقتصاد  مطلوبیت در اقتصاد خرد  مطلوبيت در اقتصاد  تعریف مطلوبیت در اقتصاد  منحنی مطلوبیت در اقتصاد  مفهوم مطلوبیت در اقتصاد  مطلوبیت کل در اقتصاد  تابع مطلوبیت در اقتصاد خرد  تابع مطلوبیت در اقتصاد  مطلوبیت کل و نهایی  رابطه مطلوبیت کل و نهایی  منحنی مطلوبیت کل و نهایی  مطلوبیت نهایی چیست  مطلوبیت چیست  مطلوبیت کل چیست  تابع مطلوبیت چیست  مطلوبیت اجتماعی چیست؟  تئوری مطلوبیت چیست  منحنی مطلوبیت چیست  ماتریس مطلوبیت چیست  مطلوبیت کل  مطلوبيت كل  نمودار مطلوبیت کل  عوامل کلی مطلوبیت مسکن  معنی کلمه مطلوبیت  تعریف مطلوبیت کل  تابع مطلوبیت کل  مفهوم مطلوبیت در اقتصاد خرد  مطلوبیت اقتصاد خرد  مطلوبیت مصرف کننده  تابع مطلوبیت مصرف کننده  تحلیل مطلوبیت رفتار مصرف کننده  رفتار مصرف کننده و مطلوبیت  مطلوبیت و تقاضای مصرف کننده  منحنی مطلوبیت مصرف کننده  حداکثر مطلوبیت مصرف کننده  مطلوبیت مسکن  مطلوبیت اجتماعی  مطلوبیت اجتماعی چیست  مطلوبیت اجتماعی Pdf  مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی  پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی  تعریف مطلوبیت اجتماعی  مقیاس مطلوبیت اجتماعی  پایان نامه مطلوبیت اجتماعی  دانلود پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی   
محصولات مرتبط
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای زیبا

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:30291
پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی با طرح اسلایدهای کاملا زیبا و متفاوت باسلام. دوستان این مجموعه درباره پاورپوینت بررسی مبانی اقتصاد مهندسی میباشد که در مجموع 50 اسلاید زیبا و با گرافیک فوق العاده طراحی شده است. دوستان عزیز هنگام بازکردن فایل اصلی با پاورپوینت فایل رمزی از شما میخاد احتیاجی به وارد کردن پسورد نیست و با کلیک روی read only میتوانید وارد شده و اسلایدهارو مشاهده نمایید. پس حتما به این نکته دقت...
 پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

پاورپوینت مشتری شناسی و برندسازی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30014
این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت بورس اوراق بهادار

پاورپوینت بورس اوراق بهادار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30009
این پاورپوینت شامل28 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

پاورپوینت آشنايي با گروه اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:29990
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   •سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) •گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (D-8) •سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) •نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) •اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

دانلود مقاله شهركهاي صنعتي

حجم:7005KB | بازدید :1154

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

طرح توجيهی توليد طناب نايلوني

حجم:4886KB | بازدید :1390

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. 1-    بخش اداری 2-    بخش حقوقی 3-    بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

حجم:4013KB | بازدید :950

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

مقاله كشاورزی واقتصاد روستایی

حجم:3511KB | بازدید :1827

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي   منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

تحقیق كشاورزي واقتصاد روستايي

حجم:2462KB | بازدید :1309

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي

حجم:2131KB | بازدید :1238

فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی

حجم:959KB | بازدید :1155

تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...